En çok ödüllendiren akdeniz şehri

Sektör İhracatı ve İmalat Sanayi Toplam İhracat İçindeki Payı

Makina imalat sanayi sektöründe GTİP bazında 1990–2011 döneminde gerçekleştirilen ihracat değerleri aşağıdaki grafikte sunulmuştur. Grafikten de görüldüğü gibi sektör ihracatı yıllara göre sürekli artış kaydetmiştir. İhracatın 1990–2011 yılları arasında ortalama yıllık artış oranı % 20,7 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayinin ortalama yıllık ihracatı % 13,0; toplam ihracat ise % 12,5 oranlarında artmıştır. Makina imalat sanayi her iki ihracatın da çok üstünde bir trend çizmiştir.

Tablodan makina sektöründe % 50,8‟e kadar çıkan yıllık ihracat artışları görülmektedir. Bu durum makina imalat sanayinin gelişimi açısından umut vericidir.

Makina İmalat Sanayi İkinci Endeksi

Yine benzer bir tabloda görüleceği üzere makina imalat sanayi ihracatının imalat sanayi içindeki payının ve toplam ihracat içindeki payının sürekli arttığı gözlenmektedir. 1990 yılında imalat sanayi ihracatında makina sanayi ürünleri ihracatı % 1,6 iken, 2010 yılında bu değer % 8,0‟a çıkmaktadır. Toplam ihracat içinde de söz konusu paylar aynı yıllar için % 1,4 ve % 7,4‟tür.

ihracat