İçeriğe Atla Menüye Atla

SIKÇA SORULAN SORULAR


Asgari ücret ne kadar (euro, dolar olarak), bir işçinin işverene toplam maliyeti nedir?

(31.12.2016’ya kadar) Brüt : 1,647 TL. (565 $ - 500 €)

İşveren katkısı : 288,23 TL. (99 $ - 87 € )

Toplam işverene maliyeti : 1.935,23 TL. (663 $ - 587 €)

Asgari ücret artışı yıllık ortalama % kaç ve neye göre belirleniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kamudan 5 temsilci, bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci ile bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Müzakerelere göre tespit ediliyor. Belirlenen ücret resmi gazetede yayımlanır.

Genelde enflasyon rakamları düzeyinde gerçekleşir.

Ücret artışları yılda kaç kez, ne oranda yapılıyor?

Ücret artışları yılda iki defa olmak üzere 6 aylık dönemler halinde yıl başında belirlenir.

Çalışanlara sağlanan diğer imkanlar nelerdir? (Yol, yemek, özel sigorta vb.)

İşverenin tercihine göre değişir. Zorunlu değildir.

Fazla mesai uygulaması nasıl uygulanır?

Fazla çalışma, iş kanununda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

Yıllık tatil, doğum izni, ücretli-ücretsiz izin hakları nelerdir?

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

1-5 yıl hizmeti olanlara asgari 14 gün, 5-15 yıl hizmeti olanlara 20 gün, 15 yıl üzeri hizmeti olanlara 26 gün izin verilir. Günler iş günü hesabı üzerindendir. Pazar günleri izin gününden sayılmaz.

Doğum izni doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftadır. Doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilmekte ve izinlerinin geri kalan kısmını doğum sonrasına aktarılabilmektedir.

Askerlik vazifesi için ve doğum izni sonrası 6 ay ücretsiz izin, işçini talebi halinde zorunludur.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

İşyeri kuruluş maliyeti nedir ve kuruluş işlemleri ne kadar sürer?

Ltd. şirketi kuruluşu yaklaşık 5000 TL (şirket sözleşmesinin noterde tasdiği, tercüman, ticaret sicil, ticaret odası ve sicil gazetesi masrafları) civarında tutmaktadır. Sermayenin onbinde 4’ünün ayrıca Rekabet Kurumuna yatırılması gerekmektedir. Bunun dışında şirketin bir büro kiralaması halinde, şehir merkezinde m2 si 30 TL’den 200 TL’ye kadar değişik kira bedelleri bulunabilmektedir.

Yabancılar için çalışma izni prosedürü nasıl uygulanır?

Serbest bölgelerde görev yapacak yabancıların çalışma izinleri 3218 sayılı serbest bölgeler kanununun 10 uncu maddesi uyarınca Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce verilmektedir.

Serbest bölge dışında görev yapacak yabancılar için çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Bu izin kademeli olarak 3 yıl ve 6 yıla uzatılabilmektedir. Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir.

Yabancılara çalışma izinleri bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir.

Yabancının Türkiye’de ikamet etmemesi halinde öncelikte Türkiye'nin dış temsilcilikleri kanalıyla başvuru yapması gerekmektedir.

Başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak yurt içi başvurularında 6 işgünün, yurtdışı başvurularında 10 işgünü içinde Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personelin çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirlenmiştir. Bu çerçevede belli kriterleri taşıyan “özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar”da çalışacak yabancılar için çeşitli kolaylıklar sağlanmakta, çalışacak kilit personelin çalışma izin başvurusu 15 gün içinde cevaplandırılmaktadır.

ÇED hangi yatırımlar için gereklidir?

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin EK-I listesinde yer alan projelere, EK-II listesinde yer alıp "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projelere ve bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artışı toplamı Yönetmeliğin EK-I’inde belirtilen eşik değer veya üzerindeki projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması gerekmektedir.

Hangi ürünleri ihraç edebilirim, bir sınırlama var mıdır?

Aşağıda sıralanan eşyanın Türkiye’den ihracatı ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümleri çerçevesinde yasaklanmıştır:

 1. Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler)
 2. Hint keneviri
 3. Tütün tohumu ve fidesi
 4. İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon)
 5. Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı
 6. Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları
 7. Odun
 8. Sığla (liquidambar orientalis)
 9. Yalankoz (pterocarya carpinifolia)
 10. Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter)
 11. Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi'nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi'nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları
 12. Salep (toz, tablet ve her türlü formda)

Sayılanlar dışında muhtelif ürünlerin ihracatında izin uygulaması olabilmektedir.

Hangi ürünleri ithal edebilirim, bir sınırlama var mıdır?

Aşağıda sıralanan eşyanın Türkiye’ye ithalatı ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümleri çerçevesinde yasaklanmıştır:

 1. Esrar ve Müstahzar Afyon
 2. İpek Böceği Tohumu
 3. Zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman ot, tabi gübre.
 4. Oyun Alet ve Makinaları
 5. Sahte menşeli eşya ve zarflar
 6. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthali
 7. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthali
 8. Dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkiler
 9. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklar
 10. Çevrenin korunması bakımından kontrol altında tutulan bazı Kimyasal maddeler
 11. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalar

Sayılanlar dışında muhtelif ürünlerin ithalatında izin uygulaması olabilmektedir.

Temel vergiler ve oranları nelerdir?

Kurumlar vergisi : %20

Gelir vergisi :

Gelir Ölçekleri (TL) Oran (%) Gelir Ölçekleri (TL) Oran (%)
(Ücretler İçin) (Ücret Dışındaki Gelirler İçin)
12.600'e kadar 15 12.600'e kadar 15
12.601-30.000 20 12.601-30.000 20
30.001-110.000 27 30.001-69.000 27
110.001 ve üstü 35 69.001 ve üstü 35